ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

RSS
ประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติครั้งที่ 2 หัวข้อ ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติครั้งที่ 2 หัวข้อ ระเบียบ สามัคคี บำเพ็ญประโยชน์

โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน จ.บุรีรัมย์ ปี 2562

โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน จ.บุรีรัมย์ ปี 2562

ประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์