21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

RSS
21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 คณบดี คณาจารย์ และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ถวายพานพุ่ม เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บริเวรชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

 

"การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาลเสียสละและบริการ ตามปณิธารสมเด็จพระบรมราชชนนี"
--วันพยาบาลแห่งชาติ--
วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชธานี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและด้วยพระวิริยะอุตสาหะ นำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณดังกล่าวแล้วนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้นำขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในนามของพยาบาลและผดุงครรภ์ทั้งประเทศถือเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่ง และได้ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
    

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website