ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐพล พิมพ์พรมมา ในโอกาสที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ ฐาน TCI กลุ่ม 1

RSS
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐพล พิมพ์พรมมา ในโอกาสที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ ฐาน TCI กลุ่ม 1

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐพล พิมพ์พรมมา ในโอกาสที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ ฐาน TCI กลุ่ม 1 งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยคุกคามสุขภาพและภาวะสุขภาพของพนักงานเก็บขยะในเขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2564 อ่านงานวิจัยคลิก

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website