ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐพล พิมพ์พรมมา ในโอกาสที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ ฐาน TCI กลุ่ม 2

RSS
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐพล พิมพ์พรมมา ในโอกาสที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ ฐาน TCI กลุ่ม 2

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐพล พิมพ์พรมมา ในโอกาสที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ ฐาน TCI กลุ่ม 2 งานวิจัยเรื่อง “การตรวจวัดและการจัดทำแผนที่เสียงในกระบวนการผลิตกระสอบพลาสติกของโรงงานแห่งหนึ่ง จังหวัดราชบุรี” วารสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 อ่านงานวิจัยคลิก

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website