ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์

RSS
เรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม "ยกระดับ Project-Based Learning” ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Empowering Students Through Project-Based Learning) ในวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่าน Zoom Webina

เรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม "ยกระดับ Project-Based Learning” ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Empowering Students Through Project-Based Learning) ในวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่าน Zoom Webina

เรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม "ยกระดับ Project-Based Learning” ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Empowering Students T...
  • Admin WTU Website
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมงาน International Online Seminar ในหัวข้อ “Genomics and Molecular Epidemiology of Antimicrobial Resistance in ASEAN and Pacific Rim” ใน วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น.  ผ่านระบบ Cisco Webex

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมงาน International Online Seminar ในหัวข้อ “Genomics and Molecular Epidemiology of Antimicrobial Resistance in ASEAN and Pacific Rim” ใน วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.00-16.30 น. ผ่านระบบ Cisco Webex

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์วิจัยจีโนมจุลินทรีย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ (CENMIG) มหาวิทยาลั...
  • Admin WTU Website
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จีโนมิกส์และอนาคตของสุขภาพ (Genomics and the Future of Health)" ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น.

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จีโนมิกส์และอนาคตของสุขภาพ (Genomics and the Future of Health)" ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 8.30-16.30 น.

 จีโนมิกส์ไทยจะไปทางไหน? ร่วมหาคำตอบได้ใน.. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "จีโนมิกส์และอนาคตของสุขภาพ (Genomics and the Future of Health)" วันที่ 21 สิงห...
  • Admin WTU Website
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม MTC-LA-01 Online มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 3 ปี 2566

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม MTC-LA-01 Online มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 3 ปี 2566

MTC-LA-01 Online มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2565 และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 3 ปี 2566 โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 08/07/2566 ถึงวันที...
  • Admin WTU Website