คณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Yealink meeting เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565

RSS
คณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Yealink meeting เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Yealink meeting เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยมี ดร.ถิรวัฒน์ วรรณตุง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์ฤกษ์งาม ประธานคณะกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอกหญิง ดลฤดี โรจน์วิริยะ ดร.จุรีวรรณ มณีแสง และนายวุฒิชัย วัยวุฒิ

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website