บริการนิสิต - ส่วนที่หนึ่ง - ประกาศนียบัตร/อบรมระยะสั้นและวิชาชีพ

RSS

แบบฟอร์มอื่นๆ

แบบคำร้องทั่วไป Click แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน Click แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอน Click
  • Admin WTU Website

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย

ประกาศเกณฑ์การเทียบโอน Click ระเบียบว่าด้วยการสอบ Click
  • Parida Ouamsaoad

การสำเร็จการศึกษา

การขอจบการศึกษา Click แบบคำร้องขอจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล Click ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต Click แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต Click ...
  • Parida Ouamsaoad

กิจการนิสิต

ทุนการศึกษา click กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา click
  • Parida Ouamsaoad