การเรียนการสอนและการสอบ

RSS
 • ปฏิทินการศึกษา Click
 • กำหนดการปฐมนิเทศ
 • รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค Click
 • แนวปฏิบัติการสอบ
 • การขอเอกสารทรานสคริปต์ฉบับไม่เป็นทางการ Click
 • การขอเอกสารทรานสคริปต์เพิ่ม Click
 • การขอใบประกาศนียบัตรเพิ่ม
 • การขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต Click
 • การขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา Click
 • การขอหนังสือรับรองคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร Click
 • การขอหนังสือชี้แจงวันสำเร็จการศึกษา Click
 • การขอหนังสือนำสำหรับการต่อวีซ่า Click
 • การขอเอกสารประกอบการเบิกทุนการศึกษาจากหน่วยงาน Click
 • การขอหนังสือเอกสารเพื่อส่งกรมการกงศุล Click

โพสต์ถัดไป

 • Parida Ouamsaoad