งานทะเบียน

RSS
 • คู่มือการลงทะเบียนเรียน
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน 
 • คู่มือการเข้าเรียน Xstudi 
 • การเทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิต 
 • การลงทะเบียน 
 • การขอลงทะเบียนล่าช้า(ในช่วง) 
 • การขอลงทะเบียนล่าช้า(นอกช่วง)
 • การเพิ่ม-ลดรายวิชา(ไม่บันทึกW) 
 • การเพิ่ม-ลดรายวิชา(บันทึกW) 
 • การลาพักการเรียน 
 • การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
 • การขอย้ายคณะ/สาขาวิชา/วิทยาเขต 
 • การขอลาออก
 • การขอเงินคืน
 • การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-สกุล 
 • การขอทำบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่ 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

 • Parida Ouamsaoad