งานทะเบียน

RSS
 • คู่มือการลงทะเบียนเรียน Click
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน Click
 • คู่มือการเข้าเรียนX studi
 • การเทียบโอนรายวิชาหรือหน่วยกิต Click
 • การลงทะเบียน Click
 • การขอลงทะเบียนล่าช้า(ในช่วง) Click
 • การขอลงทะเบียนล่าช้า(นอกช่วง) Click
 • การเพิ่ม-ลดรายวิชา(ไม่บันทึกW) Click
 • การเพิ่ม-ลดรายวิชา(บันทึกW) Click
 • การลาพักการเรียน Click
 • การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต Click
 • การขอย้ายคณะ/สาขาวิชา/วิทยาเขต Click
 • การขอลาออก Click
 • การขอเงินคืน Click
 • การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-สกุล Click
 • การขอทำบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่ Click

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

 • Parida Ouamsaoad