การเรียนการสอนและการสอบ

RSS
 • ปฏิทินการศึกษา ปริญญาเอก Click
 • ปฏิทินการศึกษา ปริญญาโท Click
 • กำหนดการปฐมนิเทศ ปริญญาเอก Click
 • กำหนดการปฐมนิเทศ ปริญญาโท Click
 • รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค Click
 • แนวปฏิบัติการสอบ Click
  • กำหนดการสอบ 
  • การขอเอกสารทรานสคริปต์ฉบับไม่เป็นทางการ  Click
  • การขอเอกสารทรานสคริปต์เพิ่ม Click
  • การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิเพิ่ม Click
  • การขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต Click
  • การขอหนังสือรับรองการเรียนเสาร์-อาทิตย์
  • การขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา Click
  • การขอหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร Click
  • การขอหนังสือรับรองคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร  Click
  • การขอหนังสือชี้แจงวันสำเร็จการศึกษา  Click
  • การขอหนังสือรับตรวจสอบและรับรองวุฒิจาก ก.พ.  Click
  • การขอหนังสือนำสำหรับการต่อวีซ่า Click
  • การขอเอกสารประกอบการเบิกทุนการศึกษาจากหน่วยงาน Click
  • การขอหนังสือรับรองรายวิชาด้านการบัญชีและพาณิชยศาสตร์,สังคมศาสตร์ Click
  • การขอหนังสือเอกสารเพื่อส่งกรมการกงศุล  Click

โพสต์ถัดไป

 • Parida Ouamsaoad