โครงการบริการวิชาการ “เทคนิคการแพทย์ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์”

RSS
 • โครงการบริการวิชาการ “เทคนิคการแพทย์ชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์”
 • จัดเมื่อวันที่ 1 และ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระลงเรือ และ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
 • วัตถุประสงค์
  • เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวังโรคและความเจ็บป่วยของประชาชนในเขตตำบลสระลงเรือ โดยเน้นให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติ และการตรวจสุขภาพทางเทคนิคการแพทย์แก่ประชาชน
  • เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของนักเทคนิคการแพทย์ นิสิตเทคนิคการแพทย์และสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระลงเรือ
  • เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างคณะ สถาบันและองค์กรสุขภาพ และมีการการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกันเพื่อประโยชน์ในสร้างเสริมความแข็งแรงของชุมชน


  โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website