โครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

RSS
โครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
 • โครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน   โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสระลงเรือ
  อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
 • จัดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563
  ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
 • วัตถุประสงค์
  • เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวังโรคและความเจ็บป่วยของประชาชนในเขตตำบลสระลงเรือ โดยเน้นให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติ และการตรวจสุขภาพทางเทคนิคการแพทย์แก่ประชาชน
  • เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของนักเทคนิคการแพทย์ นิสิตเทคนิคการแพทย์และสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระลงเรือ
  • เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างคณะ สถาบันและองค์กรสุขภาพ และมีการการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกันเพื่อประโยชน์ในสร้างเสริมความแข็งแรงของชุมชน

  โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website