โครงการ เวสเทิร์นรวมพลังสร้างสรรค์ป้องกันภัยโควิด-19

RSS
  • โครงการ เวสเทิร์นรวมพลังสร้างสรรค์ป้องกันภัยโควิด-19
  • วัตถุประสงค์
    • เพื่อถ่ายทอดและส่งเสริมความรู้ในการดำรงชีวิตแบบวิถีใหม่ในสถาณการณ์ COVID-19
    • เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
    • เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการบริการแต่ละสหสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้เป็นที่รู้จัก

โพสต์ก่อนหน้า

  • Admin WTU Website