โครงการบริการวิชาการ เทคนิคการแพทย์ชุมชนปลอดภัยห่างไกล COVID-19

RSS
โครงการบริการวิชาการ เทคนิคการแพทย์ชุมชนปลอดภัยห่างไกล COVID-19
 • โครงการบริการวิชาการ "เทคนิคการแพทย์ชุมชนปลอดภัยห่างไกล COVID-19"
 • จัดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564
  ณ ชุมชนตำบลสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
 • วัตถุประสงค์
  • เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านการส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวังโรคและความเจ็บป่วยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) สระลงเรือ โดยเน้นให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติทางตรวจทางเทคนิคการแพทย์แก่หน่วยงานซึ่งไม่มีนักเทคนิคการแพทย์ประจำ
  • เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของนักเทคนิคการแพทย์ นิสิตเทคนิคการแพทย์และสหวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) สระลงเรือ
  • เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างคณะ สถาบันและองค์สุขภาพท้องถิ่นและมีการใช้จากผลการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกันเพื่อประโยชน์ในสร้างเสริมความแข็งแรงของชุมชน

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

 • Admin WTU Website