บริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

RSS
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ...
  • Admin WTU Website
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมุ่งประสบการณ์อย่างมีคุณภาพด้วย CLE และเทคโนโลยี

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมุ่งประสบการณ์อย่างมีคุณภาพด้วย CLE และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมุ่งประสบการณ์อย่างมีคุณภาพด้วย CLE และเทคโนโลยี วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงา...
  • Admin WTU Website
โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง

โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง

โครงการ : โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน         กิจกรรม 1 : พัฒนาครูและบุคลา...
  • Admin WTU Website