สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

RSS
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพในหัวข้อการจัดการความรู้ (knowledge management:KM) โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ทพญ.จตุพร จันทรานนท์ และ อ.ทพญ.วรางคณา ยรรยงเกษมสุข อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ภาควิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคและศัลยศาสตร์ช่องปาก สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก มาบรรยายในหัวข้อ 

ORAL MANIFESTATIONS OF
COVID-19 PATIENT

และ

Common normal

variations and oral lesions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website