สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2564

RSS
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2564
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพในหัวข้อการจัดการความรู้ (knowledge management:KM) โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ทพญ.ชญานุช อ่างแก้ว และ อ.ทพญ.ธิติธร โรจน์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ สาขาทันตกรรมบูรณะ มาบรรยายในหัวข้อ
BULK-FILL RESIN-BASED COMPOSITE
RESTORATIVE MATERIALS
and
Universal adhesive : Material update

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website