KM คณะทันตแพทยศาสตร์

RSS
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 5/2565

สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 5/2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ...
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2564

สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 ในวันที่ 27-28 เมษายน 2565 ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วน...
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2564

สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนห...
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2564

สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2564

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่...