สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 5/2565

RSS
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 5/2565
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565
ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพในหัวข้อการจัดการความรู้ (knowledge management:KM)
โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มยุรี เสือคำราม อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
มาบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้และการวิเคราะห์ข้อสอบทางการแพทย์เพื่อสร้างคลังข้อสอบ

โพสต์ก่อนหน้า

  • Admin WTU Website