สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2564

RSS
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4/2564
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 ในวันที่ 27-28 เมษายน 2565
ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพในหัวข้อการจัดการความรู้ (knowledge management:KM)
โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ทพ.ชัยรัตน์ รัตนพงศ์ไพศาล และ ผศ.ทพ.อุดม ว่องไวทองดี อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
มาบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาข้อสอบ MCQ สำหรับการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website