สำนักบริหาร

ส่วนงานกิจการนิสิต

ศูนย์วัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรม  มีหน้าที่ ดังนี้

 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา อนุรักษ์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
 • จัดกิจกรรมร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามในวันสำคัญต่าง ๆ
 • จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม อาทิการฝึกสอนและการจัดแสดงดนตรีและนาฎศิลป์ไทย การแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน การจัดพิธิไหว้ครูและนาฏศิลป์ไทย การจัดสัมมนาทางวัฒนธรรม
 • จัดหาและรวบรวมเครื่องดนตรีไทยชุดต่าง ๆ เพื่อเป็นศูนย์รวมเครื่องดนตรีไทย รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดนิทรรศการและการบรรเลงประกอบการแสดง
 • จัดการชุดแสดงและอุปกรณ์การแสดงให้บริการให้เช่าหรือยืมตามสมควร
 • จัดทำโครงการและดำเนินงานตามกิจกรรมประจำปี รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรมและประเมินผลโครงการ
 • ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดทำเอกสารและเผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ
 • ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันหรือระหว่างประเทศ
 • ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • วิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยต่าง ๆ เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการเผยแพร่
 • ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยเพื่อจัดทำเอกสารหรือหนังสือเผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ
 • ให้ความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลสระลงเรือ

โรงเรียนผู้สูงอายุ

โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน

ติดต่อส่วนงานกิจการนิสิต 

CONTACT INFO
 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี 71170

วันทำการ : จันทร์-เสาร์ 08.30 - 17.00 น.
036 651-000
Mobile 083-0666972,086-4468311

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก ส่วนงานกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น