ข่าวสารและกิจกรรม จากสำนักวิชาการ

RSS
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ     เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ    เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ธั...
โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ร่วมด้วยสำนักงานอธิการบดีและสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันที่ 14 ธันวาคม 2566

โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ร่วมด้วยสำนักงานอธิการบดีและสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันที่ 14 ธันวาคม 2566

โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง SMART CLASSROOM ตึกทันตแพทยศาสตร์ 2 ชั้น 5  มหาวิ...
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล CINALH และการเตรียมข้อมูลเอกสารเพื่อขอรับการประเมินจากสภาการพยาบาล ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล วันที่10/11/2566

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล CINALH และการเตรียมข้อมูลเอกสารเพื่อขอรับการประเมินจากสภาการพยาบาล ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล วันที่10/11/2566

ส่วนงานหอสมุด สำนักวิชาการ โดย อ.ประกอบเกียรติ ตังคณะสิงห์  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล CINALH และการเตรียมข้อมูลเอกสารเพื่...
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(สําหรับนิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย)  ประจําภาคการศึกษา 1/2566(ช่วง 2) วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(สําหรับนิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย) ประจําภาคการศึกษา 1/2566(ช่วง 2) วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(สําหรับนิสิตที่ศึกษาผ่านระบบเครือข่าย)  ประจําภาคการศึกษา 1/2566(ช่วง 2) วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566  VD...