สำนักบริหาร

ส่วนงานกิจการนิสิต

งานกีฬา  

งานกีฬา  มีหน้าที่ ดังนี้

  • ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
  • ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
  • ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพพลานามัยให้แก่นิสิต

ติดต่อส่วนงานกิจการนิสิต 

CONTACT INFO
 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี 71170

วันทำการ : จันทร์-เสาร์ 08.30 - 17.00 น.
036 651-000
Mobile 083-0666972,086-4468311

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก ส่วนงานกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น