สำนักบริหาร

ส่วนงานกิจการนิสิต

งานวินัยนิสิต

งานวินัยนิสิต  มีหน้าที่ ดังนี้

  • กำหนดมาตรการให้นิสิตประพฤติปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมและประเทศชาติ
  • สอบสอนข้อเท็จจริงกรณีนิสิตประพฤติไม่เหมาะสมและผิดวินัยนิสิต
  • จัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและปลูกฝังจริยธรรมให้แก่นิสิต
  • พัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีวินัยในตนเอง

ติดต่อส่วนงานกิจการนิสิต 

CONTACT INFO
 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี 71170

วันทำการ : จันทร์-เสาร์ 08.30 - 17.00 น.
036 651-000
Mobile 083-0666972,086-4468311

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก ส่วนงานกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น