โครงการจัดการความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน

RSS
โครงการจัดการความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดการความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน” ณ ตึกคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล วันที่ ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad