ลงพื้นที่อำเภออู่ทอง ในโครงการวิจัยพื้นที่ อปท.

RSS
ลงพื้นที่อำเภออู่ทอง ในโครงการวิจัยพื้นที่ อปท.

อาจารย์พงศ์ธร แสงชูติ และอาจารย์วิชาญ บุญค้ำ อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการวิจัย การถอดบทเรียน วิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามขนาดและ บริบทของ อปท. แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในนามของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website