โครงการจัดอบรมหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน

RSS
โครงการจัดอบรมหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน
คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจัดอบรมหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน ในวันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Yealink Meeting

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website