ข่าวสารสำนักวิจัย บริการวิชาการ ส่วนงานวิจัย บริการวิชาการ

RSS
สมศ. ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สมศ. ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 0

สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 0