แบบฟอร์มอื่นๆ

แบบคำร้องทั่วไป Click แบบฟอร์มคำร้องขอเทียบโอน Click แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล Click

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัย

ประกาศเกณฑ์การเทียบโอน Click ระเบียบว่าด้วยการสอบ Click ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วยระบบการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 Cli...

การสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษา การขอจบการศึกษา Click แบบคำร้องขอจบการศึกษา Click แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต Click แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้บัณฑิต Click ...

กิจการนิสิต

ทุนการศึกษา click กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  click การศึกษาวิชาทหาร click การขอผ่นผันการเข้ารับราชการทหาร click