สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2564

RSS
สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2564
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพในหัวข้อการจัดการความรู้ (knowledge management:KM) โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ทพญ.ณิชชารีย์ รักษ์พิชิตเจริญ อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก สาขาทันตกรรมป้องกันและทันตสาธารณสุข มาบรรยายในหัวข้อ
การใช้ซิลเวอร์ไดเอมีนฟลูออไรด์ ทางทันตกรรมสาหรับเด็ก

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website