บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร ปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์  

ติดต่อคณะ

ระดับปริญญาโท
โทร 090-665-7011-13 หรือ โทร. 088-585-2028
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6125
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 6125
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 5020
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ต่อ 4000
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ต่อ 5020

ระดับปริญญาเอก
คุณจินตาภา บัวอุไรโทร.080-089-8617,090-665-7011-13

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น