กิจกรรมและมาตรการเพื่อป้องกัน COVID-19

RSS
มาตราการและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ที่บริเวณหอพักนิสิต

มาตราการและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ที่บริเวณหอพักนิสิต

การฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่บริเวณหอพักนิสิต    
ภาพบรรยากาศการรับวัคซีนของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ภาพบรรยากาศการรับวัคซีนของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  ภาพบรรยากาศการรับวัคซีนของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น