กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กาญฯ

RSS
วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  • Shopify API
วิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (ภาคปกติ และระบบการศึกษาทางไกล)

วิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (ภาคปกติ และระบบการศึกษาทางไกล)

  • Shopify API
ฝึกปฏิบัติ การตรวจประเมินความเสี่ยง

ฝึกปฏิบัติ การตรวจประเมินความเสี่ยง

  • Shopify API
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

  • Shopify API