กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กาญฯ

RSS
“สาธารณสุขศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

“สาธารณสุขศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

“สาธารณสุขศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร?   คณะแพทยศาสตร์ – สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สามารถประกอบอ...
  • Parida Ouamsaoad
คณาจารย์สาขาสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

คณาจารย์สาขาสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

คณาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นวิทยากรให้หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ระยะที่ 1 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
งาน Open House นิสิตแพทย์ปฐมภูมิ

งาน Open House นิสิตแพทย์ปฐมภูมิ

คณาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วม โครงการ Open House นิสิตแพทย์ปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยได้มีการจัดกิจกรรม และสันทนาการ ...
ลงพื้นที่อำเภออู่ทอง ในโครงการวิจัยพื้นที่ อปท.

ลงพื้นที่อำเภออู่ทอง ในโครงการวิจัยพื้นที่ อปท.

อาจารย์พงศ์ธร แสงชูติ และอาจารย์วิชาญ บุญค้ำ อาจารย์ประจำสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการวิจัย การถอดบทเรียน วิเคราะห์และสังเคราะห์ระบ...