คณะแพทยศาสตร์ - สาขาสาธารณสุขศาสตร์

       WESTERN UNIVERSITY มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการ เลขที่ 2/4 2540 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นับตั้งแต่ได้เปิดดำเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 15 ปี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร ระบบการศึกษา และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพการศึกษา สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษิต คือบัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติและมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน
       การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศ ที่มาจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก ดังนั้นประชากรที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม จำเป็นต้องมีสุขภาวะที่ดีทำงานด้วยความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่ ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานประกอบการประมาณ 300,000 แห่ง มีลูกจ้างภายใต้กองทุนเงินทดแทนประมาณ 8,000,000 คน สุขภาพของผู้ประกอบอาชีพเป็นปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ โรคจากการประกอบอาชีพ เช่น พิษจากสารตะกั่วและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการทำงาน มีผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้กระบวนการผลิตทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือ อุบัติเหตุต่อร่างกายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป จะเห็นได้จากสถิติอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมปีพ.ศ. 2549 พบว่าจำนวนคนงานประสบอันตรายจากการทำงานประมาณ ปีละ 200,000 คน เสียชีวิตจากการทำงานปีละ 600 คน จ่ายเงินค่าทดแทนปีละ 1,600 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ไม่ปลอดภัยร้อยละ 28

      ดังนั้นการประกอบอาชีพของประชาชนต้องได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่กำหนดให้บุคคลมีสิทธิ์ได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงานสถานประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญและมีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการดำเนินงานโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของเจ้าของผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรดังกล่าวยังขาดแคลนและเป็นความต้องการของภาคราชการและภาคเอกชน โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ จำเป็นต้องมีบุคลากรด้านอาชีวอนามัยเพื่อดูแลจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้ทั่วถึง

       ซึ่งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรเพื่อแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้จัดตั้งสาขาสาธารณสุขศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัยขึ้นโดยเริ่มเปิดดำเนินการการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวนหน่วยกิต 129 หน่วยกิตโดยกำหนดให้รับนิสิตเข้าศึกษาปีการศึกษาละ 80 คน ในปีการศึกษา 2564 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงโดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ติดต่อสาขา

CONTACT INFORMATION
เลขที่ 600 หมู่ 11 ตำบลสระลงเรือ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

Tel. 083-0665207
Fax. 035-651144

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุข กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น