กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กาญฯ

RSS
วิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (ภาคปกติ และระบบการศึกษาทางไกล)

วิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน (ภาคปกติ และระบบการศึกษาทางไกล)

ฝึกปฏิบัติ การตรวจประเมินความเสี่ยง

ฝึกปฏิบัติ การตรวจประเมินความเสี่ยง

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2562