กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กาญฯ

RSS
ฝึกปฎิบัติเก็บตัวอย่างสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ

ฝึกปฎิบัติเก็บตัวอย่างสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ

นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 ได้มีโอกาสทำการฝึกปฎิบัติการเก็บตัวอย่างสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ โดยได้รับ...
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดำเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ​ ประจำปีการศึกษา2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Yealink Meeting) เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม ...
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ดำเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร​ ประจำปีการศึกษา2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Yealink Meeting) เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิง...
กิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดสระลงเรือ

กิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดสระลงเรือ