ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

RSS
ประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

ประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายบริการผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

เข้าร้วมประชุมโครงการประชุมและพัฒนาเครือข่ายชมรมฯ

เข้าร้วมประชุมโครงการประชุมและพัฒนาเครือข่ายชมรมฯ

อบรมฟื้นฟูการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

อบรมฟื้นฟูการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 “

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 “