กิจกรรม หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ — งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

RSS
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจการปรับพื้นที่และการประมาณราคาในการปรับพื้นที่ดินขุดดินถมในชุมชน (ชุมชนทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี)

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจการปรับพื้นที่และการประมาณราคาในการปรับพื้นที่ดินขุดดินถมในชุมชน (ชุมชนทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี)

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 คณาจารย์หมวดวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสำรวจ ได้จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจการปรับ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10"

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10" เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เ...
โครงการพัฒนาบุคลากร "การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ในยุคดิจิตอล"

โครงการพัฒนาบุคลากร "การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ในยุคดิจิตอล"

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร "การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ในยุคดิจิตอล" ในพุธที่ 9 มีนา...
โครงการจัดอบรมหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน

โครงการจัดอบรมหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจัดอบรมหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน ในวันที่...