โครงการ "ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพเบื้องต้น" (BLS&CPR) ปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2566

โครงการ "ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพเบื้องต้น" (BLS&CPR) ปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2566

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้กำหนดจัดโครงการ "ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพเบื้องต้น" (BLS&CPR) ประจำปี...