กิจกรรม หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

RSS
โครงการจัดการความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน

โครงการจัดการความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดการความรู้ด้านการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน” เมื่อวันที่ 6-7 ...