กิจกรรม หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

RSS
โครงการพัฒนาบุคลากร "การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ในยุคดิจิตอล"

โครงการพัฒนาบุคลากร "การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ในยุคดิจิตอล"

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร "การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ในยุคดิจิตอล" ในพุธที่ 9 มีนา...
โครงการจัดอบรมหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน

โครงการจัดอบรมหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจัดอบรมหัวข้อการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และแนวทางการเผยแพร่ผลงาน ในวันที่...
โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษา

โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษา

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทย...
โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Case Based Learning และ Problem Based Learning

โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Case Based Learning และ Problem Based Learning

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Case Based Learning และ Problem Based Learning เมื่อวันที่ 1 เมษายน...