การเรียนการสอนและการสอบ

RSS
 • ปฏิทินการศึกษา (สำหรับนิสิตใหม่) Click
 • ปฏิทินการศึกษา  CIick
 • ปฏิทินการศึกษา (สำหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ปี 2) Click
 • กำหนดการปฐมนิเทศ Click
 • รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาค Click
 • แนวปฏิบัติการสอบ 
 • การขอเอกสารทรานสคริปต์ฉบับไม่เป็นทางการ Click
 • การขอเอกสารทรานสคริปต์เพิ่ม Click
 • การขอหนังสือรับรองคุณวุฒิเพิ่ม Click
 • การขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต Click
 • การขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา Click
 • การขอหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร Click
 • การขอหนังสือรับรองคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร Click
 • การขอหนังสือชี้แจงวันสำเร็จการศึกษา Click
 • การขอหนังสือรับรองการตรวจสอบวุฒิและรับรองหลักสูตรจาก ก.พ. Click
 • การขอหนังสือนำสำหรับการต่อวีซ่า Click
 • การขอเอกสารประกอบการเบิกทุนการศึกษาจากหน่วยงาน Click
 • การขอหนังสือรับรองรายวิชาด้านการบัญชีและ
  พาณิชยศาสตร์,สังคมศาสตร์ Click
 • การขอหนังสือเอกสารเพื่อส่งกรมการกงศุล Click

โพสต์ถัดไป

 • Parida Ouamsaoad